survive

Seed of Hope | 7:08 AM |
survive  แปลว่า  อยู่รอด รอดชีวิตอยู่ มีชีวิตต่อไป

ประโยคตัวอย่าง

He has to struggle hard just to survive.
เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเพียงเพื่อจะเอาตัวให้รอด

You have to be brave to survive in this tough world.
เธอต้องกล้าหาญเพื่อมีชีวิตรอดในโลกที่ยากลำบากนี้

He has a strong will to survive.
เขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตรอด

I can't survive on such a small income.
ฉันเอาตัวไม่รอดแน่กับรายได้น้อยนิดอย่างนั้น

Luckily, the man received treatment and survived.
โชคดีนะ ที่ชายคนนั้นได้รับการรักษาและมีชีวิตรอด

caretaker

Seed of Hope | 5:14 AM |
caretaker  แปลว่า ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว (รักษาการ) คนดูแล ภารโรง คนเฝ้าบ้าน สัปเหร่อ

ประโยคตัวอย่าง

He is also your caretaker.
เขายังเป็นผู้ดูแลคุณด้วย

I was his caretaker, nothing more.
ฉันเคยเป็นผู้ดูแลเขามาก่อน ไม่มีอะไรมากกว่านี้

He is the caretaker at the cemetery.
เขาเป็นสัปเหร่อประจำสุสานนี้

This primary school caretaker is being paid 7000 baht a month.
ภารโรงที่โรงเรียนประถมแห่งนี้ได้รับเงินเดือน 7000 บาท

The elections will be held under the caretaker government.
การเลือกตั้งจะจัดขึ้นภายใต้รัฐบาลรักษาการ


deep

Seed of Hope | 5:00 AM |
deep แปลว่า ลึก ลึกซึ้ง ลึกลงไป ต่ำลงไป

ประโยคตัวอย่าง

His legs sink deep into the mud.
ขาของเขาจมลึกลงไปในโคลน

She lives deep in the valley.
เธออยู่ลึกลงไปในหุบเขา

Take a deep breath!
หายใจลึกๆ นะ

He is in a state of deep depression.
เขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าลึก

The river is just three meters deep at this point.
แม่น้ำนี้ลึกแค่สามเมตรตรงจุดนี้

To my deep regret I cannot accept your invitation.
ดิฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ไม่สามารถตอบรับคำเชิญของคุณได้*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

afraid

Seed of Hope | 5:30 PM |
afraid แปลว่า กลัว หวาดกลัว เกรงว่า

ประโยคตัวอย่าง

I'm afraid I cannot help you in this matter.
ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้

I'm afraid I disagree with you.
ผมเกรงว่าผมคงไม่เห็นด้วยกับคุณ

I'm afraid the rumor may be true.
ฉันเกรงว่าข่าวลืออาจเป็นจริง

I'm afraid it'll take a little more time.
ฉันเกรงว่าอาจต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย

Don't be afraid. There's nothing to be afraid of.
อย่ากลัวเลย ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลย

He was afraid of being scolded.
เขากลัวว่าจะถูกดุ


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

seduce

Seed of Hope | 5:00 AM |
seduce  แปลว่า ชักนำหรือล่อลวงไปในทางที่ผิด/ออกนอกลู่นอกทาง ชักนำหรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย

ประโยคตัวอย่าง

She seduces men with her charm.
เธอหลอกล่อผู้ชายด้วยเสน่ห์ของเธอ

He's a master at seducing women.
เขาเก่งกาจในด้านล่อลวงสาว

He tried to seduce you, didn't he?
เขาพยายามล่อลวงเธอหรือเปล่า?

She can seduce any man she wants.
เธอสามรถหลอกล่อผู้ชายคนไหนก็ได้ที่เธอต้องการ

She was seduced by his sweet words.
เธอถูกล่อลวงด้วยคำหวานของเขา


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

no way

Seed of Hope | 5:00 AM |
no way แปลว่า ไม่มีทาง ทำไม่ได้

ประโยคตัวอย่าง

There's no way I can do all that work alone.
ไม่มีทางที่ฉันจะทำงานนั้นได้คนเดียว

There is no way of predicting who will win.
ไม่สามารถเดาได้เลยว่าใครจะชนะ

They are in no way similar.
พวกเขาไม่มีอะไรเหมือนกันเลย

There is no way I can forgive this.
ไม่มีทางที่ฉันจะให้อภัยในเรื่องนี้ได้

There is no way to mend our troubled relationship.
ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของเรา

There is no way he didn't know that.
ไม่มีทางที่เขาจะไม่ทราบ (เขารู้แน่นอน)


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*


mean

Seed of Hope | 5:00 AM |
mean แปลว่า  (v.) ตั้งใจ หมายความ ความหมาย  (adj.) ใจร้าย ขี้เหนียว เห็นแก่ตัว

ประโยคตัวอย่าง

I mean what I say.
ฉันหมายความตามที่พูดนั่นแหล่ะ

You don't mean to say so!
คุณไม่ได้หมายความตามที่พูดอย่างนั้น

He is the one I mean.
เขาคือคนที่ฉันหมายถึง

What do you mean to say?
คุณตั้งใจจะพูดอะไร

You surely don't mean to be cruel.
แน่นอนเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะใจร้าย

Don't you see what I mean?
เธอไม่เข้าใจที่ฉันพูดเหรอ?

Don't be so mean to your little brother.
อย่าใจร้ายกับน้องชายของเธอนักเลย*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

release

Seed of Hope | 5:00 AM |
release  แปลว่า  ปล่อย ปลดปล่อย ทำให้เป็นที่รู้จัก นำออกฉาย/จำหน่าย ปล่อยออกมา

ประโยคตัวอย่าง

He was released from the army.
เขาได้ปลดประจำการจากกองทัพ

The man was released from prison only a month ago.
ชายคนนั้นเพิ่งถูกปล่อยตัวจากคุกแค่หนึ่งเดือนที่ผ่านมา

He was released on bail.
เขาได้รับการประกันตัวออกมา

The film will be released this month.
ภาพยนตร์เรื่องนี้จำนำออกฉายในเดือนนี้

Last year, they released a new album.
เมื่อปีที่แล้วพวกเขาออกอัลบัมใหม่

save

Seed of Hope | 5:00 AM |
save  แปลว่า  ช่วย ช่วยชีวิต ป้องกัน รักษา เก็บสะสม ประหยัด ป้องกัน จัดเก็บ บันทึก

ประโยคตัวอย่าง

I tried to save her with all my strength.
ผมพยายามช่วยเธอด้วยเรี่ยมแรงทั้งหมดที่มี

It was too late to save her life.
มันสายเกินไปที่จะช่วยชีวิตเธอไว้ได้

The dog died while trying to save him.
สุนัขตายขณะที่พยายามจะช่วยเขา

He gave his life to save the others.
เขาสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นๆ

It's time to act now to save our planet.
ถึงเวลาที่ต้องทำอะไรแล้วในตอนนี้เพื่อรักษาโลกของเราไว้

I want to save my money.
ฉันต้องการเก็บเงินไว้

It would also save electricity and money.
มันยังจะช่วยประหยัดไฟฟ้า และเงินด้วย


spend

Seed of Hope | 1:37 PM |
spend แปลว่า จ่าย จ่ายไป ใช้(เวลา พลังงาน)

ประโยคตัวอย่าง

I have no more money to spend.
ฉันไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายเลยสักแดง

She spent so much money on buying clothes.
เธอใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเสื้อผ้า

He spends each day doing nothing.
เขาใช้เวลาให้หมดไปแต่ละวันโดยไม่ทำอะไรเลย

She spent the day at the beach.
หล่อนใช้เวลาอยู่ที่ชายหาดนั่นทั้งวัน

I spent most of the time sightseeing.
ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่เที่ยวดูนั่นนี่ (ทัศนศึกษา)

He spends time with his family on weekends.
เขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

I want to spend more time in Japan.
ฉันอยากจะใช้เวลาในประเทศญี่ปุ่นให้มากกว่านี้

How did you spend your weekend?
เธอใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างไรบ้าง?

Where do you propose to spend your holiday?
เธอคิดว่าจะไปพักผ่อนวันหยุดที่ไหนเหรอ?

rewind

Seed of Hope | 7:34 PM |
rewind แปลว่า กรอกลับ หมุนเทปกลับ

ประโยคตัวอย่าง

Rewind the tape and play it again.
กรอเทปกลับและเล่นมันอีกครั้ง

Let me rewind this thing up again.
ขอฉันกรอสิ่งนี้กลับอีกครั้งก่อน

To restore messages, press "rewind" now.
ในการกู้ข้อมูลกลับ ให้กดปุ่ม "rewind" เดี๋ยวนี้

Can we rewind and go back to friends?
พวกเราหวนคืน มาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งได้ไหม?

There's no rewind, no second chances.
ไม่มีการหวนคืน ไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สอง


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

source

Seed of Hope | 5:00 AM |
source (n.) แปลว่า  แหล่งกำเนิด บ่อเกิด ต้นตอ ที่มา

ประโยคตัวอย่าง

The Internet is a far better source for news.
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข่่าวที่ดี

The report is from an unknown source.
รายงานชิ้นนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ทราบที่มา

The source of the rumor has not yet been revealed.
ต้นตอข่าวลือยังไม่ได้รับการเปิดเผย

The source of this material is not clear.
แหล่งที่มาของวัตถุชิ้นนี้ยังไม่ชัดเจน

He was a source of embarrassment to his family.
เขาเป็นต้นเหตุนำความอับอายมาสู่ครอบครัว

I have traced the source of the rumor.
ฉันได้ติดตามแหล่งที่มาของข่าวลือแล้ว


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

various

Seed of Hope | 5:00 AM |
various (adj.) แปลว่า ต่างๆ หลากหลาย นานา

ประโยคตัวอย่าง

He lived in various cities in Europe.
เขาอาศัยอยู่หลายเมืองในยุโรป

They sell various kinds of things.
พวกเขาขายของทุกอย่าง

There have been various theories about it.
มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้

This can be used in various ways.
มันใช้ได้หลายรูปแบบ

The company is facing various difficulties.
บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ

We produce various kinds of goods.
พวกเราผลิตสินค้าหลากหลายชนิด


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

improve

Seed of Hope | 2:22 PM |
improve (v.) แปลว่า ดีขึ้น พัฒนา ทุเลา ทำให้ดีขึ้น แก้ไข

ประโยคตัวอย่าง

English camp can help you improve your English.
ค่ายภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณนพัฒนาภาษาอังกฤษได้

The hotel needs to improve its room service.
โรงแรมจำเป็นต้องทำการปรับปรุงการบริการในห้องพัก

She started yoga to improve her mental state.
เธอเริ่มเล่นโยคะเพื่อทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น

It can make her look better and improve her health.
มันจะช่วยทำให้เธอดูดีขึ้นและสุขภาพแข็งแรงขึ้น

They have done much to improve the situation.
พวกเขาทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

I'm taking this class to improve my writing skills.
ฉันเข้าเรียนวิชานี้เพื่อปรับปรุงทักษะการเขียนของฉัน


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

help

Seed of Hope | 5:00 AM |
help (v.,n.) แปลว่า ช่วย ช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ

ประโยคตัวอย่าง

I did it because I couldn't help it.
ฉันทำ เพราะมันช่วยไม่ได้จริงๆ (ไม่มีทางเลือก)

She was the first to help me.
หล่อนเป็นคนแรกที่ช่วยฉัน

I hope I can be of some help to you.
ฉันหวังว่าฉันจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยคุณได้

Heaven helps those who help themselves.
สวรรค์จะประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ช่วยเหลือตนเอง

I'm afraid I cannot help you.
ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยคุณได้

I count on you to help me.
ฉันต้องพึ่งพาให้คุณช่วยแล้ว

Can I be of any help to you?
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง

You were a great help to me.
คุณช่วยฉันได้มากเลย


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

cruel

Seed of Hope | 5:00 AM |
cruel (adj.) แปลว่า โหดร้าย ใจร้าย โหดเหี้ยม

ประโยคตัวอย่าง

It's cruel to hit a little child.
การตีเด็กเล็กนี่มันโหดร้ายนะ

They are very cruel to animals.
พวกเขาโหดร้ายกับสัตว์มาก

Don't be so cruel to her.
อย่าได้โหดร้ายกับเธอนัก

She doesn't mean to be cruel.
เธอไม่ได้ตั้งใจที่จะโหดร้ายอะไร

I know you think I'm cruel.
ฉันรู้ว่าคุณคิดว่าฉันใจร้าย

I'm only cruel to the people I don't like.
ฉันร้ายกับคนที่ฉันไม่ชอบเท่านั้นแหล่ะ


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

repay

Seed of Hope | 5:00 AM |
repay แปลว่า

ประโยคตัวอย่าง

I must repay my debt to him.
ฉันต้องชำระหนี้คืนเขา

I don't know how I can ever repay your kindness.
ฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนความกรุณาของคุณได้อย่างไร

When will you repay him the money?
เมื่อไหร่คุณจะคืนเงินให้กับเขา

I will repay this money as soon as I can.
ฉันจะคืนเงินนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

I have no expectation of being able to repay the dept.
ฉันไม่คาดคิดเลยว่าจะสามารถใช้หนี้ได้

He repaid me only with ingratitude.
เขาตอบแทนฉันด้วยการเนรคุณเท่านั้น


equal

Seed of Hope | 2:52 PM |
equal (adj., n.) แปลว่า เท่ากัน สมดุล เสมอกัน ไม่ลำเอียง สิ่งที่เท่าเทียมกัน คนที่เท่าเทียมกัน

ประโยคตัวอย่าง

Nobody can equal him in intelligence.
ไม่มีใครฉลาดสู้เขาได้

Both men and women are created equal.
ทั้งชายและหญิงเกิดมาเท่าเทียมกัน

Her piano playing is without equal.
การเล่นเปียโนของหล่อนไม่มีใครเทียมได้

No one is his equal in strength.
ไม่มีใครแข็งแรงเท่ากับเขา

She has no equal in cooking.
ไม่มีใครทำอาหารสู้เธอได้

In his eye all men are equal.
ในสายตาของเขาทุกคนเท่าเทียมกัน


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

quality

Seed of Hope | 5:00 AM |
quality (n.) แปลว่า  คุณภาพ คุณสมบัติ คุณลักษณะ

ประโยคตัวอย่าง

The quality of the product is quite low.
คุณภาพของสินค้าค่อนข้างต่ำ

result

Seed of Hope | 5:00 AM |
result (n.,v.) แปลว่า ผล ผลลัพท์ ผลที่ตามมา เป็นผลจาก บังเกิดผลจาก จบลงด้วย

ประโยคตัวอย่าง

I'm anxious to know the result.
ฉันกระวนกระวายใจอยากจะทราบผลสอบ

expect

Seed of Hope | 5:00 AM |
expect (v.) แปลว่า  คาดหวัง คาดการณ์ ต้องการ เรียกร้อง

ประโยคตัวอย่าง

He was the last person I expected to see.
เขาเป็นคนสุดท้ายที่ฉันคาดว่าจะได้เจอ

free

Seed of Hope | 5:00 AM |
free (adj.) แปลว่า อิสระ เสรี ว่าง โสด

ประโยคตัวอย่าง

His free time does not coincide with mine.
เวลาว่างของเขาไม่ตรงกับฉัน

focus

Seed of Hope | 5:00 AM |
focus แปลว่า จุดรวมแสง จุดศูนย์กลาง จุดสนใจหลัก เพ่งเล็ง รวมแสงที่จุดๆหนึ่ง

ประโยคตัวอย่าง

Try and focus your mind on your lessons.
พยายามตั้งใจเรียนหน่อย

couple

Seed of Hope | 5:00 AM |
couple แปลว่า สองสาม สอง คู่ คู่สมรส คู่สามีภรรยา คู่เต้นรำ

ตัวอย่างประโยค

Many people say that they are a perfect couple.
ผู้คนจำนวนมากกล่าวว่าพวกเขาเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ

deposit

Seed of Hope | 10:51 PM |
deposit แปลว่า ฝากเงิน วางมัดจำ เงินฝาก เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค

I'd like to deposit some money into my account.
ฉันอยากจะฝากเงินเข้าบัญชีสักหน่อย

consolation

Seed of Hope | 5:00 AM |
consolation แปลว่า การปลอบโยน คำปลอบโยน เครื่องปลอบประโลมใจ

ประโยคตัวอย่าง

Thank you for the warm consolation.
ขอบคุณสำหรับคำปลอบโยนที่อบอุ่น

ignore

Seed of Hope | 5:00 AM |
ignore ไม่เอาใจใส่ เมินเฉย ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ทำเป็นไม่ได้ยิน ไม่ทำตาม ไม่ใส่ใจ

ประโยคตัวอย่าง

You can't ignore the voice of the people.
คุณไม่สามารถเมินเฉยต่อเสียงของประชาชนได้

behave

Seed of Hope | 5:00 AM |
behave แปลว่า ประพฤติตัว วางตัว ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ประโยคตัวอย่าง

He doesn't know how to behave.
เขาไม่รู้เลยว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร

wish

Seed of Hope | 5:00 AM |
wish แปลว่า ปรารถนา หวัง อยาก ภาวนา ขอให้  ความปรารถนา ความหวัง

ประโยคตัวอย่าง

I will do what you wish.
ฉันจะทำในสิ่งที่คุณปรารถนา

excuse

Seed of Hope | 5:00 AM |
excuse แปลว่า  ยกโทษ ให้อภัย ยกเว้น แก้ตัว คำแก้ตัว อนุญาตให้ปลีกตัวไป

ประโยคตัวอย่าง

Excuse me, but will you show me the way to the station.
ขอโทษนะคะ ช่วยบอกทางไปสถานีให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ

remind

Seed of Hope | 5:00 AM |
remind แปลว่า เตือน เตือนความจำ

ประโยคตัวอย่าง

You remind me of your father.
คุณทำให้ฉันนึกถึงพ่อของคุณ

happen

Seed of Hope | 5:00 AM |
happen แปลว่า เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น

ประโยคตัวอย่าง

I don't want that to happen.
ฉันไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้น

admit

Seed of Hope | 5:00 AM |
admit แปลว่า อนุญาตให้เข้า ให้เข้า ยอมรับ รับรู้

ประโยคตัวอย่าง

I admit that it is true.
ฉันยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริง

encouragement

Seed of Hope | 10:09 PM |
encouragement แปลว่า กำลังใจ การสนับสนุน เครื่องกระตุ้น

ประโยคตัวอย่าง

Your words were a great encouragement to me.
คำพูดของคุณเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับฉัน

warn

Seed of Hope | 5:00 AM |
warn แปลว่า บอก เตือน

ประโยคตัวอย่าง

I warn you that it is dangerous.
ฉันขอเตือนนายว่ามันอันตราย

fulfil

Seed of Hope | 12:53 PM |
fulfil (fulfill) แปลว่า เป็นไปตาม (ข้อตกลง), ทำให้ (งาน) สำเร็จลุล่วง, ปฏิบัติตาม (ข้อเรียกร้อง), ทำให้เป็นจริง

ประโยคตัวอย่าง

You can never fulfil every ambition.
เธอไม่มีทางสมหวังได้ในทุกเรื่องหรอก

miss

Seed of Hope | 12:43 PM |
miss แปลว่า คิดถึง ลืม พลาด ผิดพลาด คลาด แคล้วคลาด ตก(รถไฟ รถเมล์ เครื่องบิน) ไม่ได้เข้าร่วม ไม่เห็น

ประโยคตัวอย่าง

My house is opposite the church; you can't miss it.
บ้านฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์ เธอต้องหาเจอแน่ (ไม่พลาดแน่)