rewind

Seed of Hope | 7:34 PM |
rewind แปลว่า กรอกลับ หมุนเทปกลับ

ประโยคตัวอย่าง

Rewind the tape and play it again.
กรอเทปกลับและเล่นมันอีกครั้ง

Let me rewind this thing up again.
ขอฉันกรอสิ่งนี้กลับอีกครั้งก่อน

To restore messages, press "rewind" now.
ในการกู้ข้อมูลกลับ ให้กดปุ่ม "rewind" เดี๋ยวนี้

Can we rewind and go back to friends?
พวกเราหวนคืน มาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งได้ไหม?

There's no rewind, no second chances.
ไม่มีการหวนคืน ไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สอง


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

source

Seed of Hope | 5:00 AM |
source (n.) แปลว่า  แหล่งกำเนิด บ่อเกิด ต้นตอ ที่มา

ประโยคตัวอย่าง

The Internet is a far better source for news.
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข่่าวที่ดี

The report is from an unknown source.
รายงานชิ้นนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ทราบที่มา

The source of the rumor has not yet been revealed.
ต้นตอข่าวลือยังไม่ได้รับการเปิดเผย

The source of this material is not clear.
แหล่งที่มาของวัตถุชิ้นนี้ยังไม่ชัดเจน

He was a source of embarrassment to his family.
เขาเป็นต้นเหตุนำความอับอายมาสู่ครอบครัว

I have traced the source of the rumor.
ฉันได้ติดตามแหล่งที่มาของข่าวลือแล้ว


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

various

Seed of Hope | 5:00 AM |
various (adj.) แปลว่า ต่างๆ หลากหลาย นานา

ประโยคตัวอย่าง

He lived in various cities in Europe.
เขาอาศัยอยู่หลายเมืองในยุโรป

They sell various kinds of things.
พวกเขาขายของทุกอย่าง

There have been various theories about it.
มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้

This can be used in various ways.
มันใช้ได้หลายรูปแบบ

The company is facing various difficulties.
บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ

We produce various kinds of goods.
พวกเราผลิตสินค้าหลากหลายชนิด


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

improve

Seed of Hope | 2:22 PM |
improve (v.) แปลว่า ดีขึ้น พัฒนา ทุเลา ทำให้ดีขึ้น แก้ไข

ประโยคตัวอย่าง

English camp can help you improve your English.
ค่ายภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณนพัฒนาภาษาอังกฤษได้

The hotel needs to improve its room service.
โรงแรมจำเป็นต้องทำการปรับปรุงการบริการในห้องพัก

She started yoga to improve her mental state.
เธอเริ่มเล่นโยคะเพื่อทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น

It can make her look better and improve her health.
มันจะช่วยทำให้เธอดูดีขึ้นและสุขภาพแข็งแรงขึ้น

They have done much to improve the situation.
พวกเขาทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

I'm taking this class to improve my writing skills.
ฉันเข้าเรียนวิชานี้เพื่อปรับปรุงทักษะการเขียนของฉัน


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

help

Seed of Hope | 5:00 AM |
help (v.,n.) แปลว่า ช่วย ช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ

ประโยคตัวอย่าง

I did it because I couldn't help it.
ฉันทำ เพราะมันช่วยไม่ได้จริงๆ (ไม่มีทางเลือก)

She was the first to help me.
หล่อนเป็นคนแรกที่ช่วยฉัน

I hope I can be of some help to you.
ฉันหวังว่าฉันจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยคุณได้

Heaven helps those who help themselves.
สวรรค์จะประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ช่วยเหลือตนเอง

I'm afraid I cannot help you.
ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยคุณได้

I count on you to help me.
ฉันต้องพึ่งพาให้คุณช่วยแล้ว

Can I be of any help to you?
ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง

You were a great help to me.
คุณช่วยฉันได้มากเลย


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

cruel

Seed of Hope | 5:00 AM |
cruel (adj.) แปลว่า โหดร้าย ใจร้าย โหดเหี้ยม

ประโยคตัวอย่าง

It's cruel to hit a little child.
การตีเด็กเล็กนี่มันโหดร้ายนะ

They are very cruel to animals.
พวกเขาโหดร้ายกับสัตว์มาก

Don't be so cruel to her.
อย่าได้โหดร้ายกับเธอนัก

She doesn't mean to be cruel.
เธอไม่ได้ตั้งใจที่จะโหดร้ายอะไร

I know you think I'm cruel.
ฉันรู้ว่าคุณคิดว่าฉันใจร้าย

I'm only cruel to the people I don't like.
ฉันร้ายกับคนที่ฉันไม่ชอบเท่านั้นแหล่ะ


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

repay

Seed of Hope | 5:00 AM |
repay แปลว่า

ประโยคตัวอย่าง

I must repay my debt to him.
ฉันต้องชำระหนี้คืนเขา

I don't know how I can ever repay your kindness.
ฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนความกรุณาของคุณได้อย่างไร

When will you repay him the money?
เมื่อไหร่คุณจะคืนเงินให้กับเขา

I will repay this money as soon as I can.
ฉันจะคืนเงินนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

I have no expectation of being able to repay the dept.
ฉันไม่คาดคิดเลยว่าจะสามารถใช้หนี้ได้

He repaid me only with ingratitude.
เขาตอบแทนฉันด้วยการเนรคุณเท่านั้น