release

Seed of Hope | 5:00 AM |
release  แปลว่า  ปล่อย ปลดปล่อย ทำให้เป็นที่รู้จัก นำออกฉาย/จำหน่าย ปล่อยออกมา

ประโยคตัวอย่าง

He was released from the army.
เขาได้ปลดประจำการจากกองทัพ

The man was released from prison only a month ago.
ชายคนนั้นเพิ่งถูกปล่อยตัวจากคุกแค่หนึ่งเดือนที่ผ่านมา

He was released on bail.
เขาได้รับการประกันตัวออกมา

The film will be released this month.
ภาพยนตร์เรื่องนี้จำนำออกฉายในเดือนนี้

Last year, they released a new album.
เมื่อปีที่แล้วพวกเขาออกอัลบัมใหม่