groundbreaking

Seed of Hope | 10:42 AM |

groundbreaking (n.) แปลว่า พิธิวางศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ บางทีก็ใช้คู่กับคำว่า ceremony (พิธี พิธีการ) groundbreaking ceremony จึงแปลว่า พิธีวางศิลาฤกษ์

groundbreaking (adj.) แปลว่า ที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ที่เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆ

ประโยคตัวอย่าง

A groundbreaking ceremony was held on Monday to celebrate the start of construction of a new hostel.
พิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นในวันจันทร์เพื่อฉลองการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารหอพักหลังใหม่