outsource

Seed of Hope | 3:13 PM |
outsource แปลว่า การจัดจ้างคนอื่นมาดำเนินการแทน จัดจ้างคนภายนอก หรือจ้างบริษัทตัวแทน

ประโยคตัวอย่าง

The new company is gonna outsource 4000 call center jobs.
บริษัทแห่งใหม่กำลังจะจัดจ้างคอลเซ็นเตอร์ 4000 ตำแหน่ง

troublemaker

Seed of Hope | 12:32 AM |

troublemaker แปลว่า ตัวปัญหา ตัวป่วน คนที่ชอบก่อความวุ่นวาย ผู้ก่อปัญหา ผู้ก่อเหตุ

ประโยคตัวอย่าง

He's just a troublemaker.
เขาก็แค่ไอ้ตัวป่วน